Skip to content

Mesures de paràmetres ambientals

És ben coneguda la contaminació atmosfèrica o el problema de la capa d'ozó. No obstant això, hi ha altres factors que incideixen negativament en la salut de les persones i que estan cada cop més presents a la nostra vida quotidiana, especialment en els últims 20 anys.

Equips de mesures ambientals i solucions per minimitzar els camps electromagnètics

En aquest apartat hem vist la necessitat d'assessorar honestament els nostres clients sobre el tipus de materials més correctes, en cada situació, per assegurar un clima interior saludable, agradable i lliure d'electrocontaminació. Una combinació adequada de materials i instal·lacions garanteix un baix consum de energia i alhora un ambient interior sa, tant a l'hivern com a l'estiu.

Formació i difussió

L'especialització i la cooperació entre especialistes de diverses disciplines és bàsica a la biologia de l'hàbitat. Hi ha infinitat de factors relacionats amb l'entorn on habitem que incideixen en la salut de les persones. En aquesta il·lusió i esforç per entendre els efectes negatius daquests factors en la salut de les persones, Necessitem més tecniques i industrials formades.

Estudis d'eficiència energètica

Les inversions relacionades amb solucions constructives que estalvien energia i amb l‟ús d‟energies renovables estan augmentant constantment. Tot i això, els criteris de la biologia de l'hàbitat sovint no es tenen en compte en les consultes energètiques convencionals.

Investigació

A algunes preguntes tenim resposta, a moltes encara no. La part de recerca la considerem bàsica per entendre els efectes de l'electricitat bruta a la salut de les persones, el comportament d'alguns materials exposats a diferents circumstàncies. Ens interessa conèixer les millores reals de les persones en aplicar les mesures correctores proposades als nostres assessoraments i estudis de Biohabitabilitat.,


treball i aportació social

Aquest projecte es veu a si mateix com un enfocament cooperatiu i integrador a través del treball social, que permet a persones i grups determinar cada cop més la seva pròpia vida i convivència i afrontar-les en relacions solidàries. Promou les habilitats personals i socials i l'entorn social.

Acompanyament en el procés constructiu

Casa massissa o de fusta? Formigó, maó o una altra pedra? El material de construcció de què està feta una casa sempre té conseqüències per al clima i el medi ambient. Els objectius d'aquest treball conjunt són acompanyar-te en el disseny i el desenvolupament del teu projecte de vida, oficina o elecció de materials en una petita reforma a partir dels criteris de la Baubiologie.

Disseny interior saludable

El disseny amable i respectuós, d'acord amb el nostre benestar, l'ecologia de l'espai i crear un ambient sa i agradable per a les persones que habita aquest espai són necessitats humanes fonamentals.