Treball i aportació social

En aquest apartat i causa de la creixent implantació de sistemes sense fils que interactuen negativament amb el camp electromagnètic del nostre cos, produint electro-estrès, hem vist la necessitat d’aportar la nostra experiència i coneixement en el desenvolupament i fabricació de materials que apantallen aquesta radiació incipient ajudant a millorar el descans i protegint dels efectes dels CEM a persones i animals.

Aquest projecte es veu a si mateix com un enfocament cooperatiu i integrador a través

de la feina social, que permet a persones i grups a determinar cada vegada més la seva pròpia vida i convivència i afrontar-les en relacions solidàries. Promou les habilitats personals i socials, així com l’entorn social.

L’enfocament de la feina social és holístic. Les necessitats de les persones individuals, els grups i la comunitat es registren íntegrament.

En el procés de fabricació dels materials, participaran persones amb necessitats especials, persones amb patologies associades a l’exposició a CEM i persones amb EHS.

Amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, totes les persones amb necessitats especials tenen dret a la participació plena i efectiva en la societat i de la inclusió social. Per tant, la compensació pels desavantatges de les persones amb discapacitat ha de tenir com a objectiu normalitzar les seves condicions de vida. Moltes instal·lacions especialitzades per a l’assistència als discapacitats encara no poden canviar aquest dret sense més. La seva estructura contradiu sovint les disposicions de la convenció. I les institucions especials només poden legitimar sota certes condicions.

El nostre objectiu és el desenvolupament d’un sistema de disseny de processos i processament basat en el coneixement de la feina social, Desenvolupament d’un conjunt d’instruments per registrar i descriure els serveis professionals actuals i futurs d’integració laboral a persones discapacitades i disseny de processos funcionals basats en la salut per al treball social.

Els tallers per a persones amb necessitats especials, ofereixen formació professional, ocupació remunerada i, en la mesura del possible, integració en el mercat laboral per a aquestes persones. Farem en paral·lel diversos tallers i xerrades destinades associacions sense ànim de lucre de persones en exclusió social, associacions de malalts de càncer i altres, on aportarem el nostre coneixement per dotar aquestes persones de recursos i eines per conviure saludablement amb les noves tecnologies, evitant en la mesura del possible els efectes de l’exposició a la seva salut.

L’oferta en l’àrea de prevenció CEM, està dirigida per una banda a clients d’empreses, indústria, sector públic i particulars, als quals CasaSalut, com a cooperativa, oferim una àmplia gamma de serveis, i d’altra banda a persones amb discapacitat o patologies associades als CEM, a les que oferim la possibilitat de participar en el projecte.

Tots els serveis de treball social tenen lloc en el context de diferents sistemes. Hi ha una obligació amb els interessos dels clients així com amb la pròpia organització, els requisits legals i el marc social.  Aconseguir un objectiu només és possible en estreta cooperació.

Col·laborem amb psicòlogues / es, assistents d’entitats / serveis socials en la detecció de problemes de salut / stress d’aquestes persones i les seves famílies, relacionats amb l’exposició a CEM. Realitzant estudis de Biohabitabilitat amb una despesa eco`nomica baixa per a la persona afectada.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que la població de les ciutats passan entre el 80 i el 90% del seu temps en recintes tancats el ambient està contaminat en major o menor grau. S’estima que els nivells de contaminació poden arribar aser de 10 a 100 vegades més elevats que les concentracions exteriors. estudis actuals posen en evidència que en edificis com escoles, hospitals, oficines, centres comercials o residències de gent gran, entre d’altres, coexisteixen organismes patògens (fongs, virus, àcars), partícules i compostos volàtils que alteren la qualitat de l’ambient interior i originen efectes nocius en la salut de les persones. de entre tots els contaminants d’interiors.